Podmienky súťaže “MOJE KREATÍVNE PRÁZDNINY”

Podmienky súťaže ” MOJE KREATÍVNE PRÁZDNINY”
Tieto pravidlá (ďalej len “pravidlá”) vymedzujú podmienky, rozsah a podmienky účasti v súťaži “MOJE
KREATÍVNE PRÁZDNINY” (ďalej len “súťaž”).

§ 1 Všeobecné podmienky

Organizátorom súťaže je spoločnosť Edu Bears sp. z o.o. sp. k. so sídlom na ulici Pszczyńska 69, 44-
100, Poľsko (ďalej len “organizátor”).

§ 2. Kde a kedy sa súťaž môže konať?

1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a je dostupná na internetovej stránke
www.facebook.com/TeddyEddieSK (ďalej len “Súťažná stránka”).
2. Súťaž trvá odo dňa vyhlásenia súťaže a zadania na súťažnej stránke, t. j. od 25. 7. 2022 (podľa
stredoeurópskeho času) do 31. 7. 2022.
3 Súťažná úloha bude zverejnená na stránke súťaže v príspevku, ktorého obsahom bude nasledujúca
úloha:
“Urobte fotografiu alebo nahrajte krátke video, na ktorom dieťa vo veku od 2 do 7 rokov kreatívnym
spôsobom trávi prázdniny” (ďalej len “súťažný príspevok”).
Výhercovia súťaže budú vyhlásení na stránke súťaže 1.8.2022.

§ 3 Kto sa môže zúčastniť súťaže?

(1) Účasť v súťaži je dobrovoľná a bezplatná.
Účastníkom súťaže (ďalej len “účastník”) môže byť plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony
v plnom rozsahu s bydliskom na území Slovenska, ktorý má účet na facebook.com.
(3) Súťaže sa možno zúčastniť len osobne.
Zamestnanci a spolupracovníci organizátora a ich najbližší rodinní príslušníci sú zo súťaže vylúčení. 5.
5. najbližšími rodinnými príslušníkmi sa rozumejú: príbuzní v priamom rade, potomkovia, súrodenci,
manželia, rodičia manželov a osoby v osvojiteľskom vzťahu.

§ 4 Ako prebieha súťaž?

Aby sa Účastník mohol zúčastniť Súťaže, musí splniť Súťažnú úlohu (ďalej len “Súťažná úloha”). 2.
Súťažnou úlohou je odfotiť alebo natočiť krátke video, na ktorom dieťa vo veku 2-7 rokov kreatívne
strávi prázdniny. Fotografia alebo video musia byť nahrané na súťažný príspevok spolu s
informáciami vrátane mena a veku dieťaťa (ďalej len “súťažný príspevok”). Práca môže byť
zdokumentovaná vo forme fotografie alebo videa.
(3) Účastník má na splnenie Súťažnej úlohy obmedzený čas, ako je uvedené v § 2.2 týchto Pravidiel.
Súťažiaci je v súťaži identifikovaný svojím prihlasovacím menom na Facebooku.
(5) Prihlásenie do Súťaže sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom Súťažnej stránky spôsobom
uvedeným v § 4 ods. 2 týchto Pravidiel.
(6) Na súťažné práce odovzdané po termíne uzávierky súťaže uvedenom v § 2 ods. 2 tohto štatútu sa
neprihliada.
7. Dátum a čas odovzdania súťažnej práce zaznamenáva spoločnosť Facebook.com.
8. Účastník môže do Súťaže pridať len 1 Súťažné dielo. V prípade, že v rámci jednej súťažnej úlohy
bude pridaných viac súťažných prác, bude sa brať do úvahy chronologicky prvý komentár pridaný
Účastníkom súťaže.
9. Organizátor si vyhradzuje právo odstrániť a nezaradiť do súťaže diela, ktoré:
9.1. nie sú v súlade s predpismi alebo nespĺňajú kritériá uvedené v predpisoch;
9.2. obsahovať obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, nemorálny, urážlivý alebo porušuje
platné zákony;
9.3. porušujú práva, najmä autorské práva alebo osobnostné práva tretích strán, vrátane
nezákonného používania obrázkov tretích strán;
9.4. obsahovať logá alebo obsah reklamného charakteru, ktoré sa týkajú akéhokoľvek tovaru alebo
služieb iných ako tých, ktoré sú spojené so zadávateľom;
9.5. boli upravené v súlade s pôvodnou funkciou Facebooku.
(10) Je zakázané zneužívať softvérové chyby Facebooku a poskytovať informácie o týchto chybách
tretím stranám s cieľom zmeniť skóre Účastníka alebo inak ovplyvniť výsledok Súťaže.
(11) Nesmiete skriptovať súťažnú stránku ani žiadnym spôsobom zasahovať do jej prevádzky.
12.1 V prípade podozrenia na konanie v rozpore s podmienkami služby Facebook alebo týmito
pravidlami má organizátor právo kedykoľvek:
12.1. Okamžite vylúčiť Účastníka zo Súťaže vymazaním jeho Súťažného príspevku.
12.2. vynechať Účastníka z procesu distribúcie Výhry.

§ 5 Ako sa určujú víťazi súťaže?

(1) Organizátor vyberie spomedzi všetkých zaslaných prác na ocenenie tie súťažné práce, ktoré budú
podľa jeho názoru v porovnaní s ostatnými najkreatívnejšie.
(2) Pre získanie výhry je potrebné splniť podmienky súťaže uvedené v § 2 a:
2.1 Výherca súťaže zašle organizátorovi prostredníctvom stránky Facebook.com do 3 pracovných dní
od vyhlásenia výsledkov správu, v ktorej uvedie e-mailovú adresu, na ktorú mu má byť poskytnutý
prístup do aplikácie Playground, ako aj meno a vek jeho dieťaťa.
(3) Každý účastník môže získať cenu len raz.
(4) Organizátor nezodpovedá za zmenu bydliska a/alebo uvedenie adresy Účastníka alebo zmenu
iných údajov, ktorá znemožňuje kontaktovanie alebo prevzatie Výhry.
(5) V prípade, že sa s niektorým z Výhercov nepodarí skontaktovať po uplynutí lehoty uvedenej v
prvej vete článku 6 týchto Podmienok alebo nesplní povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok, má
Organizátor právo vybrať iného Výhercu Súťaže alebo sa opätovne vzdať určenia Výhercu.
(6) Aby mohli výhercovia previesť výhry, musia do 4.8.2022 zaslať organizátorovi prostredníctvom
služby Facebook.com správu, v ktorej uvedú e-mailovú adresu, na ktorú má byť prístup pridelený do
aplikácie Playground, ako aj meno a vek ich dieťaťa, tieto údaje sú potrebné na identifikáciu výhercu
a poskytnutie výhry.
V prípade, že výherca neposkytne údaje potrebné na odovzdanie výhry, poskytne nesprávne údaje
alebo sa s ním nepodarí skontaktovať, alebo sa mu nepodarí výhru odovzdať z dôvodov na strane
výhercu, výhra prepadá bez toho, aby mal výherca právo čokoľvek od organizátora požadovať. V
takom prípade môže byť výhra podľa uváženia organizátora prevedená na ďalšieho účastníka, ktorý
spĺňa kritériá výhercu súťaže. 8
(7) Organizátor si vyhradzuje právo overiť, či výhercovia Súťaže spĺňajú podmienky stanovené v
Pravidlách Súťaže, ako aj podmienky stanovené v právnych predpisoch týkajúcich sa plnenia Výhier.
Na tento účel môže od účastníka požadovať, aby urobil určité vyhlásenia, poskytol určité údaje alebo
predložil určité dokumenty, ako aj uviedol svoju adresu bydliska a kontaktné telefónne číslo. Môže
tiež vyžadovať, aby sa účastník dostavil na kontaktné číslo v stanovenom čase. Nedodržanie
podmienok Súťaže alebo zákona, prípadne odmietnutie splniť vyššie uvedené požiadavky, má za
následok vylúčenie daného Účastníka zo Súťaže so súčasným zánikom nároku na Výhru a akýchkoľvek
iných nárokov voči Organizátorovi, ako aj oprávnenie Organizátora odmietnuť poskytnutie alebo
vydanie Výhry takémuto Účastníkovi.

§ 6 Aké sú ceny v súťaži?

(1) V rámci súťaže sa udeľuje cena 3 (ďalej len “výherca”) príspevkom, ktoré sú podľa organizátora
najkreatívnejšie.
(2) Výhrou v súťaži je prístup do vzdelávacej aplikácie Playground, ktorá je určená na výučbu
angličtiny pre deti vo veku 2-7 rokov. Do výherného fondu budú zaradené 3 prístupy. Každý víťaz
získa jeden prístup
(3) Nie je možné, aby výherca Výhry previedol alebo postúpil Výhru na tretiu osobu alebo vymenil
Výhru za peňažný ekvivalent.
(4) Výherca sa môže výhry vzdať, ale za to nemá nárok na peňažný ekvivalent alebo inú výhru.
(5) V prípade odovzdania výhry táto prepadá bez nároku na uplatnenie nároku na výhru zo strany
organizátora. V takom prípade môže byť výhra na základe rozhodnutia Organizátora odovzdaná
ďalšiemu Účastníkovi, ktorý spĺňa kritériá Výhercu súťaže.
(6) V náhodných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo zmeniť ceny a ponúknuť iné v podobnej
hodnote.

§ 7 S čím účastníci súťaže súhlasia?

(1) Správne vyplnenie súťažnej úlohy sa rovná súhlasu účastníka s ustanoveniami tohto poriadku bez
toho, aby bolo potrebné v tejto súvislosti robiť osobitné vyhlásenia, a je rovnocenné s týmto
vyhlásením účastníka
a podnikanie:
1.1 V prípade výhry účastník súhlasí so zverejnením svojho mena svoje meno a priezvisko alebo
pseudonym, pod ktorým vystupuje na Facebooku na Súťažnej stránke, a zaslanie Súťažného diela
Organizátorovi a zverejnenie Súťažného diela Organizátorom ako samostatného príspevku na
Súťažnej stránke.
Porušenie vyššie uvedených ustanovení zo strany Účastníka sa bude považovať za závažné porušenie
Pravidiel súťaže, ktoré bude mať za následok jeho okamžité vylúčenie zo súťaže a nutnosť vrátenia
súťažného diela. Súťaž a potreba vrátiť cenu.

§ 8 Ako možno podať sťažnosť týkajúcu sa súťaže?

1.1 Sťažnosti týkajúce sa súťaže sa podávajú v elektronickej forme na adresu office@edubears.com s
poznámkou “MY CREATIVE HOLIDAYS”.
1.1 Sťažnosť by mala obsahovať aspoň meno, priezvisko, e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu
osoby, ktorá sťažnosť podáva, ako aj opis a dôvod sťažnosti. Sťažnosti je možné podávať len
elektronicky do 7 pracovných dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže.
(2) Reklamácie bude posudzovať organizátor. Účastník bude o výsledku sťažnosti informovaný
písomne (na adresu uvedenú v sťažnosti) do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa prijatia sťažnosti
Organizátorom.
Rozhodnutie Organizátora o reklamácii je konečné, čo nevylučuje ani neobmedzuje práva Účastníka
Súťaže na uplatnenie jeho nárokov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 9 Záverečné ustanovenia

(1) Organizátor informuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná ani spojená s webovou stránkou www.facebook.com. Facebook je ochranná známka
registrovaná spoločnosťou Facebook Inc., spoločnosťou so sídlom na adrese 1601s. California Ave,
PaloAlto CA 94 304.Informácie poskytnuté účastníkmi súťaže sú informácie poskytnuté
organizátorovi a nie www.facebook.com. Tieto informácie použije organizátor len na účely súťaže.
(2) Účasťou v súťaži účastník súhlasí s obsahom týchto pravidiel a zaväzuje sa dodržiavať ich
ustanovenia.
Ustanovenia tohto poriadku sú jediným základom pre priebeh súťaže. Prihlásením sa do súťaže a
účasťou v nej sa Účastník podriaďuje ustanoveniam týchto Pravidiel a súhlasí s nimi. 4.
4. Počas trvania súťaže bude obsah rokovacieho poriadku k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii
organizátora a na internetovej stránke súťaže ADRESA INTERNETOVEJ STRÁNKY FACEBOOK, NA
KTOREJ BUDE ZVEREJNENÝ PORIADOK, ALEBO ODKAZ, na ktorom bude tento rokovací poriadok
zverejnený.
Organizátor má právo zmeniť pravidlá súťaže, predĺžiť alebo skrátiť trvanie súťaže bez udania
dôvodu, pričom zmeny pravidiel nesmú porušovať nadobudnuté práva účastníkov. Zmenené a
doplnené ustanovenia sú pre účastníkov záväzné od okamihu ich uverejnenia.
6. V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto Pravidiel zmení alebo zruší ich platnosť rozhodnutím
príslušného orgánu alebo súdu, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti a sú pre Organizátora a
Účastníka záväzné.